Fole Lokrume fiberförening

Fiber för framtid & miljö.

Fole Lokrume fiber ekonomisk förening

Vi har byggt och driftsatt ett fiberoptiskt nät som ger oss snabb och säker uppkoppling till internet, ip-telefoni och full hdtv.

 

Nyheter

 

206161003

Driftstörningen som berört vårt nätverk är nu åtgärdat av Telia och allt skall vara åter i drift.

 

20160512

 

Vi har förnärvarande driftstörningar som påverkar ca 50 hushåll i Lokrume. Detta beror på fel på switchar i noden som finns i Lokrume. Felsökning pågår, Telia är inkopplade. Vi försöker lösa detta så fort som det är möjligt.

/Styrelsen

 

20160311

 

Kallelse till föreningsstämma har gått ut med E-post (via postverket till medlemmar utan epost-adress) idag. I samband med denna kallelse har även verksamhetsberättelse och årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse gått ut.

"Klicka på färgmaskerad text för att visa bifogade dokument"

 

20160308

 

I dagarna skickas äntligen kopia på samtliga inkomna markägaravtal som föreningen tecknat. Saknar du markägaravtal med föreningen, skicka e-post till föreningen på adress folelokrumefiber@live.se.

/ Birgitta Lidman

 

 

20151101

Nyhetsbrev 2015 #1 finns här att läsa

 

20151012

Internett, TV och telefonin ligger nere. Detta är felanmält hos Telia som felsöker och återkommer när felet är åtgärdat.

 

20151007

Hemsidan är nu åter i drift och kommer löpande att uppdateras av styrelsen.

20130417

Snabbreferat från styrelsemöte.

Förberedelser inför möte med områdesansvariga och medlemmar. Diskussion om IPonly.

20130403

Snabbreferat från styrelsemöte.

Styrelsen beslutade om att bjuda in områdesansvariga till möte 20130506, mer information kommer i separat epost till områdesansvariga. Styrelsen beslutade också att bjuda in till informationsmöten som handlar om hur grävningen går till på tomten och installationen på och inom fastigheten. Mötet i Lokrume blir 20130603 och i Fole 20130604. Mer information kommer på hemsidan och via epost.

20130314

Snabbreferat från stämman.

Beslut fattades om budget för hela projektet samt prisnivåer för den ovillkorade insatsen, se mer information under fliken Investering.

20130307

Snabbreferat från styrelsemöte. Beslut fattades om en budget för hela projektet med en total kostnadsvolym på 4.9 mkr. Beslut fattades även om prisnivå och avtal för fastighetsanslutning. Verksamhetsberättelse godkändes, se under fliken styrelse.

20130228

Snabbreferat av styrelsemöte.

Beslutades vid styrelsemöte att anta anbud från Väg och Byggnadsgrus AB för grävning och BRS Networks AB för dragning av fibern. Den totala kostnaden för offerter och för drift av föreningen beräknas till 4.5 mkr.

20130228

Under fliken investering kan du själv beräkna dina kostnader idag och vid fiberinvestering.

20130117

Stämman i föreningen kommer att genomföras den 14 mars 2013 i Lokrume bygdegård. Inbjudan kommer att skickas ut både via 

e-post och på papper

20130110

Som du säkert sett har föreningen annonserat under januari efter en leverantör som kan utföra grävningen – kanaliseringen – av den dragning som slutligen beslutats. Kontakter kommer också att tas direkt med aktuella leverantörer med erfarenhet från att redan ha grävt åt andra socknar.

20121201

Markägarmötena i både Fole och Lokrume är genomförda. Några synpunkter på dragningen kom fram som åtgärdas i nästa version av dragning. Det förslag på markägaravtal som också var underlag för mötet blev det avtal som beslutades. Styrelsen tar direktkontakter med aktuella markägare för slutlig avstämning av dragningen och hantering av markägaravtalet.

Föreningen bjuder in till markägarmöte 2012-11-26

kl 19.00 i Lokrume bygdegård för markägare i Lokrume socken.

Föreningen bjuder in till markägarmöte 2012-11-27

kl 19.00 i Fole församlingshem för markägare i Fole socken.

Inom kort kommer samtliga markägare att få ett utskick som innehåller inbjudan, förslag på villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark samt kartor med preliminär dragning.

Föreningen har beslutat att anlita BRS Networks AB för projektering av fibern.

Detta beslutades vid styrelsemöte i januari 2012.

Baserat på medlemsläget, se fliken Medlemsläget, så har BRS Networks AB presenterat en första dragning av fibern i bägge socknarna.

Just nu går styrelsen igenom dragningen och gör en ny version. Antagligen kommer flera versioner att behövas innan en definitiv dragning är klar.

En arbetsgrupp arbetar i Lokrume och en i Fole. Arbetet består av att på plats kontrollera terrängen så att det går att gräva där styrelsen så önskar.

Hänsyn ska inte bara tas till markförhållandena utan även till fornlämningar.

Nästa steg består av att kontakta och involvera markägare samt teckna avtal.

Föreningsstämman är satt till den 29 mars 2012

kl 1900 i Fole bygdegård. 

Enligt stadgarna har föreningen möjligheten att kalla via epost och hänvisa till hemsidan, de godkända medlemmar som inte angivit epostadress på medlemsansökan får sin kallelse med stämmohandlingar via post.

Vid föreningens ordinarie styrelsemöte den 8 mars godkänndes ytterligare 13 medlemsansökningar som kommit till föreningen. Totalt har nu föreningen 134 godkännda medlemmar.

Vid föreningens ordinarie styrelsemöte den 9 februari godkändes de 121 medlemsansökningar som hittills kommit till föreningen.

Viktigt är att notera redan nu att stämman är planerad till den 29 mars 2012. Där kan du vara med och bestämma om projekteringen ska övergå i ett genomförande.

                          TV                                         Dator                                        Telefoni

Åtgärder vid

driftstopp

Åtgärder vid fel på telefon, bredband eller tv

 

1. Kontrollera att alla kablar är rätt

monterade.

 

2. Starta om boxrar

Converter, startas om genom att

slå ar och på strömbrytaren.

Bredbandsmodem, startas om

genom att slå av strömbrytaren

dra ur elkabeln i ca 20 sek,

koppla in elkabeln, slå på

strömbrytaren.

TV-boxen, dra ur strömkabeln,

vänta i ca 20 sek, sätt tillbaka

strömkabeln.

 

3. Om felet kvarstår,

Ring Telias kundtjänst,

telefon; 90200.

 

4. Om Telia finner att felet ligger i

fibernätverket,

ring någon av styrelsens

medlemmar (återfinns på

hemsidan).